Privacy Statemant

Privacy statement

Elektro Lambrecht bvba PRIVACY STATEMANT

Verwerkingsverantwoordelijke

Elektro Lambrecht bvba, gevestigd Berkenstraat 15, 8710 Ooigem,  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Elektro Lambrecht. Elektro Lambrecht vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Zij informeert u over de wijze waarop zij dat doet in dit Privacy Statement. Elektro Lambrecht verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten. Elektro Lambrecht verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:

- via haar website www.elektrolambrecht.be;

- uit telefonisch contact; en

- uit direct contact.

Elektro Lambrecht verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:

- Naam, adres, en woonplaats;

- Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres;

- Geboortedatum;

- Voorkeuren voor het gebruik van de website;

- Communicatievoorkeuren;

- Informatie over uw huidige elektrische installatie;

- Interesse in nieuwe installaties;

- Overige klantcontacten;

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Elektro Lambrecht verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, en haar producten zo goed mogelijk op uw voorkeuren aan te kunnen passen. Elektro Lambrecht gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

- U informeren over onze producten en diensten

- De door u gevraagde diensten verlenen.

- De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;

 

Uw rechten

U hebt wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Voor inzage in de door Elektro Lambrecht verwerkte persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen aan johan@elektrolambrecht.be. Elektro Lambrecht zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

 

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

- het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

- het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

- het recht op wissing van uw persoonsgegevens;

- het recht op beperking van de u betreffende verwerking;

- het recht op dataportabiliteit;

- een absoluut recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die te maken hebben met direct marketing, zoals berichtgeving daaromtrent (nieuwsbrief, reclame); en

- een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Elektro Lambrecht. Verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Elektro Lambrecht  staan hierboven vermeld.

 

Sommige van de hierboven genoemde rechten vloeien voort uit de artikelen 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen na 25 mei 2018, en slechts voor zover de verordening u deze rechten toekent.

Beveiligingsmaatregelen

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Elektro Lambrecht heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, incl. organisatorische controle;

- Inbraakalarm;

- Toegangscontrole m.b.v. wachtwoord/pincode;

Bewaartermijnen

Elektro Lambrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij Elektro Lambrecht op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Elektro Lambrecht kan uw persoonsgegevens tevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens om u gerichter commerciële berichten te kunnen versturen. In dat geval worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een door Elektro Lambrecht ingeschakelde hulpverlener, waarmee Elektro Lambrecht een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de hulpverlener voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

 

Elektro Lambrecht zal uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. De persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie. Voor zover Elektro Lambrecht gehouden is uw persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Unie, zal Elektro Lambrecht alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

 

Elektro Lambrecht gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Met deze dienstverleners is Elektro Lambrecht verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Elektro Lambrecht.

 

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.Elektro Lambrecht.com/nl. Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over ons Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

 

Elektro Lambrecht bvba

Berkenstraat 15

8710 Ooigem